Stowarzyszenie


Cel i działania stowarzyszenia

 Stowarzyszenie ma na celu integrację społeczności lokalnej, włącza się w działania charytatywne, ekologiczne, oświatowe organizowane na terenie powiatu. Szczególną wagę przywiązuje do organizacji czasu wolnego dzieciom.Stowarzyszenie posiada działkę nad jeziorem, gdzie tworzy bazę noclegową, udzielając jej nieodpłatnie innym organizacjom.
 

Przekaż 1%
na ośrodek Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych KRS: 0000230780

PKO BP 60 2030 0045 1110 0000 0406 1870

Misja

1) Podejmowanie inicjatyw organizacyjnych oraz tworzenie bazy do uprawiania sportu i organizowanie wypoczynku dzieciom, młodzieży i dorosłym.
2) Prowadzenie różnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
3) Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
4) Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych na realizację zadań statutowych.
5) Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony i promocji zdrowia.
6) Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dokonania

W dotychczasowym okresie działalności Stowarzyszenia zrealizowano:

1) Pozyskanie działki pod budowę ośrodka nad jeziorem Bystrzno (gm. Świdwin).
2) Wykonano łącza wodno-kanalizacyjne.
3) Doprowadzono energię elektryczną.
4) Wybudowano sanitariaty na działce w postaci 2 WC i 1 łazienki.
5) Zadbano o plaże przy działce poprzez nawiezienie piasku.
6) Dokonywano i w dalszym ciągu dokonuje się systematycznego wykaszania trawy w okresie wiosenno-letnim.
7) Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy ośrodka.
8) Przygotowano wniosek o dotację finansową z Urzędu Miasta Świdwin, który został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu do końca roku 2007 zostaną uruchomione i przekazane środki pieniężne.
9) Za rok 2006 pozyskano z akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego środki w kwocie 1774,02 złote.
10) Zorganizowano szereg imprez m.in. festynu plenerowego p.n. "Powitanie lata 2006" , "Bezpieczne wakacje", zorganizowano konkurs wiedzy ekologicznej, zawody wędkarskie oraz inne mini festyny.
11) Dokonano w miesiącu czerwcu 2007 wylania fundamentów pod budowę ośrodka nad jeziorem Bystrzno oraz pozyskano drewno do wykonania konstrukcji budynku ośrodka. 
12) W miesiącu grudniu 2007 dokonano zamknięcia 1 etapu robót budowlanych i dokonano odbioru - fundamenty i konstrukcje betonowe.
13) W dniu 15 maja 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało kolejną dotację Burmistrza Miasta Świdwin na kwotę 15.000 zł, co pozwoli na rozpoczęcie 2 etapu budowy ośrodka - a mianowicie wybudowanie pomieszczenia gospodarczego na późniejsze potrzeby przyszłego ośrodka.
14) Dnia 1 czerwca przystąpiono do wykonywania robót budowlanych przy budowie pomieszczenia, którą zakończono we wrześniu 2008 roku. 
15) W miesiącu lipcu 2008 roku stowarzyszenie pozyskało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie w wysokości 120.000 złotych na wdrożenie i uruchomienie programu statutowego pod nazwą "Animator jako instytucja integracji rodzin i społeczności gminy Świdwin" dzięki czemu pomożemy osobom długotrwale bezrobotnym na rynku pracy oraz sami zorganizujemy stanowiska zatrudnienia dla 5 osób. 
To olbrzymi sukces stowarzyszenia z czego jesteśmy bardzo dumni!!!
16) Miło nam poinformować również, iż z odpisów 1% za 2007 rok stowarzyszenie pozyskało dzięki państwu kwotę niebagatelną bo ponad 13.000 zł.Serdecznie dziękujemy za otrzymane wpłaty. 
Środki te pozwolą nam na kontynuowanie budowy ośrodka. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
17) W grudniu wolontariusze Stowarzyszenia uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Świąteczna paczka", dzięki czemu przeprowadzono zbiórkę darów w postaci paczek z żywnością, odzieżą i obuwiem, które dostarczono najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu Powiatu Świdwińskiego. Paczki otrzymało łącznie 25 rodzin.

Prowadzone Działania

W dniu 15 maja 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało kolejną dotację Burmistrza Miasta Świdwin na kwotę 15.000 zł, co pozwoli na rozpoczęcie 2 etapu budowy ośrodka - a mianowicie wybudowanie pomieszczenia gospodarczego na późniejsze potrzeby przyszłego ośrodka.Dnia 1 czerwca przystąpiono do wykonywania robót budowlanych przy budowie pomieszczenia, które ukończono we wrześniu 2008 roku. W miesiącu lipcu 2008 roku stowarzyszenie pozyskało dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie w wysokości 120.000 złotych na wdrożenie i uruchomienie programu statutowego pod nazwą "Animator jako instytucja integracji rodzin i społeczności gminy Świdwin" dzięki czemu pomożemy osobom długotrwale bezrobotnym na rynku pracy oraz sami zorganizujemy stanowiska zatrudnienia dla 5 osób. To olbrzymi sukces stowarzyszenia z czego jesteśmy bardzo dumni!!!W XII.2008 roku przeprowadzono zbiórkę darów dla najuboższych "Świąteczna Paczka", dzięki czemu 25 najbardziej potrzebujących rodzin z powiatu świdwińskiego otrzymało świąteczną pomoc.

Pola Działań

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2) Działalność charytatywna.
3) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
4) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
5) Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
6) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
7) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
8) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.